voievodatul/
iobagia
Rascoala lui
Horea
AVRAM IANCU
revolutia din 1848
secolul XX
monumente/ documente

VIATA SI FAPTELE LUI AVRAM IANCU

Steagul revolutiei lui Horea

         Arestarea lui Avram Iancu la Halmagiu si ancheta

         Incă nu se stinsese jalea rămasa in urma acestor groaznice masacre, cand Halmagiu avea sa vada arestarea Craiului Muntilor, în ziua de 15 decembrie 1849, de către o patrulă austriacă. Autoritătiile locale au protestat cu energie împotriva acestor samavolnicii; iar Craiul Muntilor, împreună cu prietenul său, Lasislau Vasile Fodor si Iosif Bologa, au fost eliberati sub presiunea puternică a poporului, prezent în acea zi de targ. Imprejurări favorabile au făcut ca acest protest să fie păstrat până în ziua de azi. Iată continutul lui:


Bustul lui Iancu

          "Mult Onorate Domnule Sub Comisariu Regesc!
         Onorat Domnia ta vei fi audit si pote cu ochi vei fi vedut templarea ce sa templat eri în târgul de Tiară a orasului nostru venitilor la târgul liber Advocatul Iancu si consoti lui, de către oarecare ostasi împărătesci cum acestia din urmă numai de cât audiră de nuimele si venirea în Hălmagiu a lui Iancu îndată se si însotiră; si căutară de amănuntut după el unde ar fi si aflândul lau dus ca arestat înaintea căpitanului companiei de aici.”
         "Ce vină au făcut acesti oameni noi nu scim si nici ne slobozim a hotărî, lăsăm celor ce se i cuvine. Pre noi ne interesează cea ce vedem a se fi lucrat si tratat împotriva drepturilor si legilor tuturor popoarelor că tot omul pote merge liber asi căuta de lucru sau în orice locu ca nimeni să nu pote merge liber fără inainte investigare si hotărâre. Lumea togma prin aceia să se intulbure pacea si linistea prin care ar, trebui să le tină sus si au vatămat autoritatea dreptului orasului ce are a convoca târg de tiară. Ei să fie primi competenti în liniste tinuti, dar nu dimpotrivă să dea singuri privilegiuri de răscoală. Noi chiaru nu scim nici, din acărui poruncă nici acărui vină sau tâmplat asa. Destul că de nu aveam bărbati întelepti si de fală pe Domnul Sub Comisariu tratarea patrolei cătănesti au fost în stare a căsuna în popor groaznică turburare; neasteptate evenimente triste din iritarea duhurilor urmate, pote si de vărsare de sânge în urmă.”
         "In privinta acestora pentru incongiurarea a asemenea situatii pentru vătămarea făcută pe calea sa si pentru a se păzi în acest Cercu si de aici încolo linistea publicului precum sau păzit până acuma ne rugăm cu totă umilinta lucru acesta mai sus aratat al face cunoscut si a ne esopera pe partea noastră în privinta acestor jăluiri, asigurarea drepturilor de la Înaltele locuri Gratioase emanate.“
         "Cu reverentie semnând a mult onorat Domniei Tale, umili servi SIDA ARSENIE, judele orasului, MIHAILOVICI GEORGE, notar si membri Magistratului din Hălmagiu. Hălmagiu, 16 decembrie 1849."


Birtul Mare, cladirea unde a fost inchis


Lancea lui Iancu


Ansamblul mormantului de la Tebea

          Nu putem sti dacă în urma acestei interventii, sau din proprie initiativă, comisarul sub Cercului Halmagiu, Wolfgang Hossu, întocmeste un raport către comisariatul cercului Zărand; din Baia de Cris, în care se plânge de samavolnicia arestării lui Avram Iancu si a însotitorilor lui, descriind conditiile arestării ancheta ce s-a desfăsurat în fata lui si starea de groaznică iritare a poporului.
          Tot o fericită întâmplare a făcut ca si acest document să se păstreze până în ziua de azi permitandu-ne a-l publica în întregime pentru marea lui valoare documentară.

          "Dela Comisariu R. a subcercului Hălmagiu
          Către
          Comisariatu a Cercului Zărand, Hălmagiu 15/12-849.
          "Cu durere trebue să facu cunoscutu cumcă la începutu oficiului meu în sub cerculu acesta nu aratatu un casu mare si întristătoriu care fu următoriu.''
          "Ieri în 15/12/849, tinândusă în Hălmagiu târgu de tiară de numeru acelora giganticu cari venire la acelasu a vienitu si N.D. Procu: Abraham Iancu, Ladislau Fodoru ai Iosivu Bologa- inspectoru din Sub cercului Ciuciului dinpreună cu mai multi Domni demni si contetăteni dimprejiururi pentru propria necesitate. Întru aceste sa întâmplatu către 9 ore dimineata cînd Domnu Iancu cu mai sus numiti Tovarăsi săi umbla în târgu deintre soldati aici stationati 6 înarmati, sub comanda unui Lemnariu Cătănescu (Zimserman) între cele mai grabnice vereri între populu venitu la Tergu de Tiara întrebau pe unde e Iancu si oricine ăl cunoscu?, care numai de câtu fu arătatu de unu membru a Târgului. Atunci soldati memorati pe Domni prinzândui intru nimicire de caracteru si amenintări fură povăruiti la centurionu aici stationautu Fogelman. Decurionu carei pe Ladislau Fodoru vezîndul naltu în lungime târgului lau lovit soldati cu paturile puscilor cugetându că e Iancu. Asemeni si pe Iosivu Bologa care întâmplare numai câtu făcândumise cunoscintă în pasuri grabnice mă dusei la centurionu aflândul în odaia sa în persoana cu captivi si soldati dimpreună pusi avand si afara 2 gilatori".
          "La intrarea me înlăuntru Domnu Iancu ca unui oficilu răspunzătoriu începu a conjiuera siluire si-vătămări, la care eu înainte de toate înstiintândul de D.Centurionu despre puterile si instiuctiunile mie date pentru sustinere păci lam rugatu ca sămi spue că are cevasu ordinatiune deschilinte spre captivare Domnilor acelora, la care următoriu răspunsu mie-au datu cumcă nu are nici na datu ceva ordinatiune spre captivare Domnilor acestora, nesciind nimica despre fapta aceasta. De altmintrlea precum, sunt însciintatu dela captivi mergând ei înainte centurionului a întrebat ce au passu.
          Intru aceste casa numai decâtu fu împregiurată de vreo 6-7 mii români care pierzându patentia strigau si postulau eliberare Iancului si a celorlalti tovarăsi. În adevăru de mirare fu această patentie a natiunii române preste sute de ani care multu temperatului spiritu celu avu Iancu putemu mai su seamna multiemi. Când desperatiuni poporului sincer cum audia afirma: cumcă numa un cuvintu aru fi fost de lipsă si tote stradele Hălmagiului erau singerate si pote ce mai mare parte a Transylvaniei este gătită spre o tristă ­resculare. Prin urmare vezind Centurionu senzatiunea ce mare a poporului demandă ca soldatii înarmati numadecâtu să iasă afară.
          Iancu ceru carelu adusese pentru asiguratiunea sa de bună voie al manua soldatiloru cum fu captivu care iarăsu âl avu în descriere despuire si casare potentione inquisitiune pentru casu întâmplatu pe captivi ai face liberi.
          După o oră la officiu centurionulu strânsă cătanie în presentatia mea lu Iancu si a ma multora intrebându soldati că dintru a cui ordinatiune a prinsu pe Domni, numai acum se făcu lămuritu cumcă spre captivarea memoratilor mai sus numitu Lemnariu iaru fu îndemnatu si povetuitu daru acesta na vrutu a învinovăti pre nimene cumcă in ordinatiune a prinsu pe Domn acestia. Atunci pe Lemnariu lau trimisu în arestu nemaivăzând noi altă satisfactiunedecâtu slobozire Iancu.
          Împotriva soldatilor aici stationati si până acum nea venitu si mai multe jialbe cumcă mergu pe sate a căuta arme si apoi pe locuitori pasnici si vătăma si sili spre mai multor obiecte a da de multe ori fura si jefuiesc. Hospiturile lor date lăsândule mai multi năpăstuiescu pe un omu de unde familie împăciuită mai nu vârăscu din casă. Noi am primitu asa felu de conquerele inaintemi cumcă de la multi oameni au luat pân si bani cu sila cere aceste lemu făcutu cunoscutu înainte V. Centurionu la care pe toti dojenindui cumcă in asa feliu de fapte să nu să amestece apromitindu pedepse strejnice neascultatorilor pentru astfelui de abuzuri.
          Cu ace umilită rugare am poftitu tote aceste ale instiinta R. Comisariatu ca sa binevoiasca înstiintarea aceasta Măritei Comande Districtuale a o trimite, chiar instructiune a midloci acum pentru Comisariu Sub cercurilor câtu si pentru modru astfeliu stationati soldati ca nici unul să nu păsiască din sfera sa sus, ca abusurile să încete si în obiectul captivări pentru alinarea populului nenergioase ordinatiuni a midloci sum.
          Umilitu servu sa Wolfgang Hossu Comisariu V. Sub cercu Hălmagiu"(vezi NOTA 24)


Mormantul lui Iancu de la Tebea


Biserica din Tebea


Gorunul lui Horea

         La rândul său căpitanul Fogelman, în calitate de comandant al companiei de soldati aflata in stationare în Hălmagiu, raportează comandantului Districtului militar Alba Iulia următoarele:

         "E.H.Wilhelm Inftn. Regiment Nr.12 Nr.126 Stations Comando zu Nagy Halmagiu,
          Către
          Onoratul Comandament militar districtual cezaro regesc din Alba Iulia,"
          In ziua târgului la 16 a curentei (luni) s-a întâmplat cazul că dulgherul din companie Iosef Huszanowaki l-a arestat pe Avram Iancu cu ajutorul unui om luat din incartiruirea cea mai apropiată, împreună cu Iosif Balog si cu Ladislau Fodor care erau la un loc cu Iancu, dintre care ultimul este practicant de mine, si numai după această faptă mi-au raportat cazul subsemnatului.
          Deoarece subsemnatul n-am primit niciun ordin pentru oprirea sau arestarea vreuneia din aceste persoane, iar comisarul local Hosu, care a venit aici, deasemenea n-a primit instructiuni pentru arestarea acestor persoane mentionate, si după ce locuitorii din munti care erau prezenti în târg se adunau în număr mare, subsemnatul l-am pus iar în libertate pe Iancu si pe sotii săi, după care primul a mai adăugat că la fiecare chemare se va prezenta de bună voie.
          Deoarece dulgherul amintit la început, fără a fi primit vreun ordin, a pricinuit această catastrofă susnumitul pentru această faptă samavolnică, la care a declarat că a fost îndemnat de către unii locuitori de aici, a fost pedepsit deja cu 25 lovituri de bâtă.
          Cu această ocazie s-a putut constata în mod evident de ce trecere mare se bucura în fata locuitorilor din munti numitul Avram Iancu deoarece deabia a avut loc arestarea sa de către lemnar si s-au format imediat grupuri mai mari de locuitori din munti care cerea eliberarea lui. După ce însă aceasta s-a întâmplat numai din eroare, la care atât Iancu cât si locuitorii din munti atasati lui s-au declarat cu totul multumiti si fără nicio altă urmare chestiunea s-a aranjat.
          Deoarece în această zi era însă târg, Iancu si-a cumpărat numai o găleată de vin.
          Ceea ce se raportează cu supunere prin aceasta, Onoratului comandament militar districtual.
          Hălmagiu Mare, 17 decembrie 1849. ss Fogelman, căpitan." (vezi NOTA 25)


Franz Josef II


Kossuth Lajos 1802- 1894


Maria Teresa si Franz Josef

         Dar acest raport în loc să închidă discutiile în legătură cu arestarea lui Avram Iancu a produs neliniste si teamă în rândurile guvernantilor, acestia temându-se de o nouă răscoală. Deoarece n-au întârziat, ca imediat după primirea raportului, să ia măsuri grabnice pentru cunoasterea stării de spirit din Hălmagiu, ordonându-se o anchetă. ­
         Fiindcă s-a aflat în arhivele statului din orasul Deva si ordinul dat de districtul militar Alba Iulia prin care se dădeau instructiuni judecătorului suprem al regimentului Wilhelm I să stabilească eventualele legături pe care le-a avut Avram Iancu cu masele populare care l-au eliberat, voi reproduce, în extendo, continutul acestui ordin, în traducere, din limba germană.

          "Către,­
          Domnul colonel- judecător cesaro regesc von Kreiss era din onoratul regiment de infanterie Arhiducele- Wilhelm Zlatna.
          Către
          Domnul comisar cercual cesaro regesc Nicolae Nemes Băita. Blaj, la 24 decembrie 849/ss/ Eduard Eisler colonel.
          Conform raportului comisariatului cercual din Baia de Cris din 18 a acestei luni si a rapoartelor anexate ale Comisariatului sub cercual Wolfgang Hoszu, apoi a Primăriei din Hălmagiu din ziua de 15 a acestei luni, a fost arestat si maltratat avocatul Avram Iancu cu însotitorii săi Ladislau Fodor si Iosef Balog, si au fost dusi la căpitanul Fogelman, comandantul companiei de acolo Regimentului Arhiducele Wilhelm. Îndată după această arestare s-au adunat 6-7 mii de români care tocmai în târg, în jurul casei mele, unde era arestat Avram Iancu cu însotitorii săi si au cerut impetuos eliberarea, mai ales lui Iancu. Militarii care stationau acolo au iesit afară, comisarul de subcerc Wolfgang Hoszu, tocmai din cauza acestei arestări a mers la căpitanul Folgelmann, si după ce acesta s-a convins că toată arestarea s-a făcut pe nedrept, au fost eliberati toti arestatii, iar un dulgaer care a comis acest abuz a fost dus în închisoare.
          "La această întâmplare, tulburarea în masa adunâtă a poporului a fost asa de mare, incât numai o vorba a lui Iancu ar fi fost deajuns, pentru a se vărsa sânge din plin, însă Iancu a linistit poporul, iar căpitanul Fogelmann a ordonat retragerea trupei sale înarmate.”
          "Acest caz întâmplat aici, pe baza rapoartelor primite, cere o anchetă minutioasă si colectivă, deoarece nu este vorba numai despre anchetarea ordinului de arestare si a vinovatilor care au comis abuzul arestării, ci în primul rând de a cerceta în ce legătură a fost Iancu si însotitorii săi, cu poporul agitat, apoi care persoane s-au remarcat în mod special la această împotrivire publică si violentă împotriva măsurilor militare. Cauza pentru care Iancu si însotitorii săi au venit la târgul de la Hălmagiu, dacă vreunul din ei a făcut caz de influenta lui în acest târg numeros, dacă în adevăr numai chestiuni de târg au adunat la un loc, acolo asemenea mase de oameni, apoi trebuie cercetat dacă Iancu si ceilalti pe timpul cât au fost acolo n-au avut legături suspecte cu această masă, dacă n-au exercitat vreo influentă, la toate acestea vor da lămuririle necesare si despre cele care se referă la persoanele care s-au dovedit asa de active impotriva pozitiei autoritătilor la îndemnul si în lipsa lui."
          "Dupa ce s-au indicat aici diferitele directii după care se va face ancheta:
          1. Domnul maior primeste sarcina de a întreprinde ancheta împreună eu comisarul cercual din Baia de Cris, Nicolae Nemes, iar pentru acest scop se va deplasa la Hălmagiu astfel încât să ajungă acolo cu sigurantă în seara zilei de 30 a acestei luni. Comisarul cercual din Hălmagiu, domnul Nicolae Nemes, care obisnuit se află la Băita, va fi deasemenea chemat aici, aducând cu el raportul întocmit cu ocazia acestui incident. Rapoartele întocmite în această privintă de subcomisarul cercului Hălmagiu, Wolfgang Hoszu să fie depuse acolo de către ei.
          "Trebuie să vă mai atrag aici atentia că nu numai comportarea lui Avram Iancu si a celorlalti multi, la Halmagiu în timpul târgului, poate servi la clarificarea acestui incident, ci si atitudinea lui de mai înainte în locurile obisnuite de sedere, relatiile sale verbale si scrise pe care le-a avut cu altii, pot arunca lumină asupra acestui incident, prin urmare va fi necesar, a lua asupra lor informatiile necesare.”
          "Întrucât încă comisarul subcercului din Hălmagiu Wolfgang Hoszu se plânge că trupa stationată acolo, sub pretextul dezarmării, exercită în localităti asupra locuitorilor extorcări si că în general detasamentele militare fără niciun consimtământ intervin în administratia civilă, domnul maior va îndruma fără întârziere toate detasamentele sale să oprească în modul cel mai sever toate extorcările si alte violente din partea militarilor si că o interventie în administratia civilă să se faca oricând numai în întelegere cu autotoritătile civile.”
          "Armata trebuie să actioneze în prezent Cu toată energia si vrednicia la mentinerea linistei si a odinei in sânul populatiei, la asigurarea proprietătii si a persoanei, la executarea inaltelor ordine care s-au dat si se vor da.”
          2. Domnului comisar cercual îi revine sarcina de a efectua împreună cu domnul maior Kreissera de la regimentul de infanterie Arhiducele Wilhelm si pentru acest scop se va prezenta în mod sigur în ziua de 28 a acestei luni la Hălmagiu. Domnul maior Kreissera este stationat la Zlatna si primeste referitor la această anchetă ordinul corespunzător, în cazul că, armata va actiona împreună cu autoritătile civile pentru înlăturarea tuturor exceselor si a altor cazuri de violentă, acestia vor lua prevederile necesare si vor prezenta_impreună cu raportul lor, după care există acolo copie.
          Despre executarea acestui ordin astept cât mai repede raportului cuvenit, în care se vă arăta ce efect a avut asupra populatiei acest incident, atât în cercul Băii de Cris cât si în localitătile miniere, în care sta deobicei Avram Iancu."
          expediat 28.12.1849 Nr. 1484/1849
          Nr. 1522/1849 (vezi NOTA 26)

         Din lipsa documentelor nu cunoastem mersul anchetei, concluziile trase si nici mersul anchetatorilor dar este sigur că asupra localnicilor s-au abătut alte necazuri si s-a creat o stare de tensiune, după cum este sigur că timp de peste două decenii Craiul Muntilor a poposit mereu pe plaiurile Hălmagiului si ale locuitorilor de glorie de altă dată, cântându si din fluer jalea si suferintele.


Bustul lui Iancu din parcul Halmagiu


Portretul lui Iancu (Barbu Iscovescu)


Piatra funerara a lui Iancu